V slovenskej republike zákon Zákon č. 431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve rozlišuje vedenie účtovníctva v systéme jednoduchého účtovníctva a v systéme podvojného účtovníctva.

hdr_juPrechod zo sústavy jednoduchého účtovníctva do sústavy podvojného účtovníctva je povinný, ak účtovná jednotka nespĺňa podmienky ustanovené v odseku 2§ 9 Zákon č. 431/2002 Z. z.Zákon o účtovníctve, pre účtovanie v sústave jednoduchého účtovníctva. Prechod zo sústavy jednoduchého účtovníctva do sústavy podvojného účtovníctva a zo sústavy podvojného účtovníctva do sústavy jednoduchého účtovníctva sa uskutočňuje vždy len k prvému dňu účtovného obdobia nasledujúceho po účtovnom období, v ktorom účtovná jednotka zistila skutočnosti, ktoré sú dôvodom na zmenu účtovnej sústavy.

Z toho vyplýva povinnosť účtovať v podvojnom účtovníctve pre všetky účtovné jednotky, ktoré nemôžu účtovať v systéme jednoduchého účtovníctva.

Účtovná jednotka účtujúca v sústave podvojného účtovníctva účtuje v týchto účtovných knihách:

 1. a) v denníku, v ktorom sa účtovné zápisy usporadúvajú chronologicky a ktorým sa preukazuje zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov v účtovnom období,
 2. b) v hlavnej knihe, v ktorej sa účtovné zápisy usporadúvajú z vecného hľadiska systematicky a v ktorej sa preukazuje zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov na účty majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov, nákladov a výnosov v účtovnom období.

Hlavná kniha zahŕňa syntetické účty a analytické účty podľa účtového rozvrhu a obsahuje najmä tieto údaje:

 1. a) stavy účtov ku dňu, ku ktorému sa otvára hlavná kniha,
 2. b) súhrnné obraty strany Má dať a strany Dal jednotlivých účtov, minimálne za kalendárny mesiac,
 3. c) zostatky a stavy účtov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Vedenie účtovníctva si vyžaduje dostatok času a potrebné znalosti, ktoré zabránia nepríjemným nedostatkom, ktoré sú často zistené zo strany štátnych úradníkov.

uctovnictvo_5868116ac656d4e6My sa o Vaše účtovníctvo postaráme!

V oblasti podvojného účtovníctva ponúkame komplexné vedenie účtovníctva, ktoré zahŕňa:

 • tvorbu a spracovanie účtovného denníka
 • tvorbu a spracovanie hlavnej knihy
 • účtovanie prijatých a vydaných faktúr
 • vedenie pokladničnej knihy
 • evidencia a účtovanie majetku, výpočet odpisov
 • evidenciu DPH
 • evidencia jázd
 • vypracovanie a spracovanie daňových priznaník dani z príjmu PO a príslušných výkazov
 • vypracovanie štatistických výkazov
 • inventúra účtov k ročnej uzávierke