V slovenskej republike zákon Zákon č. 431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve rozlišuje vedenie účtovníctva v systéme jednoduchého účtovníctva a v systéme podvojného účtovníctva.

V sústave jednoduchého účtovníctva môže účtovať:

 1. a) podnikateľ, ktorému to umožňuje osobitný predpis,16)
 2. b) fyzická osoba [§ 1 ods. 1 písm. a) bod 3],
 3. c) občianske združenie, jeho organizačné zložky, ktoré majú právnu subjektivitu, organizačné zložky Matice slovenskej, ktoré majú právnu subjektivitu, združenia právnických osôb, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, neinvestičné fondy, poľovnícke organizácie a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby; ak nepodnikajú a ak ich príjmy nedosiahli v predchádzajúcom účtovnom období 200 000 eur, ak nie sú subjektom verejnej správy,5)
 4. d) cirkev a náboženská spoločnosť, ich orgány a cirkevné inštitúcie, ktoré majú právnu subjektivitu; ak nepodnikajú.

Účtovná jednotka účtujúca v sústave jednoduchého účtovníctva účtuje v týchto účtovných knihách:

 1. a) v peňažnom denníku,
 2. b) v knihe pohľadávok,
 3. c) v knihe záväzkov,
 4. d) v pomocných knihách, ak je ich vedenie potrebné na preukázanie a vykazovanie predmetu účtovníctva v účtovnej závierke, napríklad pomocná kniha o zložkách majetku, o záväzkoch z pracovnoprávnych vzťahov.

Vedenie jednoduchého účtovníctva si vyžaduje dostatok času a potrebné znalosti, ktoré zabránia nepríjemným nedostatkom, ktoré sú často zistené zo strany štátnych úradníkov.

My sa o Vaše účtovníctvo postaráme!

V oblasti jednoduchého účtovníctva ponúkame komplexné vedenie účtovníctva, ktoré zahŕňa:

 • tvorbu a spracovanie peňažného denníka
 • tvorbu a spracovanie knihy pohľadávok
 • tvorbu a spracovanie knihy záväzkov
 • tvorbu a spracovanie pomocných kníh
 • vedenie pokladničnej knihy
 • evidenciu majetku
 • evidenciu DPH
 • evidencia jázd
 • vypracovanie a spracovanie daňových priznaní
 • vypracovanie štatistických výkazov
 • spracovanie podkladov pre chránene dielne